R41

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R41

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET 2019 R41 (Phát hành ngày 31/12/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kế toán muốn lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng cho những khoản tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm để làm thủ tục thanh toán với Kho bạc

2. Trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp, kế toán muốn số khấu hao TSCĐ lấy lên đủ số khấu hao trong năm

3. Khi in Mẫu số 01, 02, kế toán muốn đối chiếu số dự toán chi tiết cho CTMT và số dự toán không thuộc CTMT

4. Kế toán muốn in số S31-H và S61-H in riêng thời gian chỉnh lý để đối chiếu với sổ cái

5. Kế toán muốn Tổng số tiền thuế trên hóa đơn ở Mimosa khớp với số tiền thuế trên hóa đơn ở meinvoice

6. Khách hàng mong muốn khi sử dụng chức năng kiểm tra số liệu BCTC chỉ được chi tiết các nguyên nhân có thể dẫn đến chênh lệch báo cáo

7. Kế toán muốn xác định nhanh những nguyên nhân dẫn tới TK 332, 334 còn số dư cuối kỳ

8. Mong muốn biết phải xác định kết quả hoạt động trước khi in báo cáo tài chính

9. Kế toán muốn cập nhật số dư đầu năm nhanh chóng hơn

10. Kế toán muốn nhanh chóng tiếp cận các kênh hỗ trợ của MISA để được hỗ trợ kịp thời

11. Trường hợp bị nhầm MLNS khi hạch toán giảm thu/giảm chi hoạt động HCSN, kế toán muốn sau khi xác định kết quả hoạt động lên đúng số phát sinh TK 511, 611

12. Kế toán muốn xuất khẩu danh mục Nguồn kinh phí để nhập vào phần mềm Mimosa X1

13. Khi kết nối với QLCB, kế toán muốn mỗi khoản lương riêng lập được 1 giấy rút dự toán

14. Kế toán muốn trình bày thông tin thuyết minh báo cáo tài chính đẹp hơn

15. Kế toán muốn quyết toán riêng số kinh phí phục vụ hoạt động thông thường và số kinh phí phục vụ chương trình mục tiêu dự án

16. Kế toán muốn được hướng dẫn cách khắc phục khi in Sổ cái - Hình thức chứng từ ghi sổ không đầy đủ số liệu

17. Vào thời điểm chuẩn bị quyết toán cuối năm, kế toán muốn được hướng dẫn nhanh các vấn đề thường vướng mắc vào cuối năm

18. Bổ sung chức năng kiểm tra BCTC vào Hướng dẫn quyết toán để giúp KH kiểm tra số liệu, tránh sai sót

19. Kế toán mong muốn phần mềm tự động thông báo trả lương, hạch toán chi phí lương với trường hợp trả lương qua thẻ ATM

20. Cải tiến MISA ID