Trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp, kế toán muốn số khấu hao TSCĐ lấy lên đủ số khấu hao trong năm

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp, kế toán muốn số khấu hao TSCĐ lấy lên đủ số khấu hao trong năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp hiển thị đúng số khấu hao TSCĐ trong năm khi in Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, khi in Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp thì số khấu hao TSCĐ chỉ bao gồm số hao mòn tính vào tài khoản 6xx và 811, thiếu số hạch toán Nợ 154/Có 214 và lấy cả số hao mòn và khấu hao.

Kể từ phiên bản R41, khi in Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp, chương trình lấy lên đúng số liệu của chỉ tiêu 02: Khấu hao TSCĐ (lấy thêm hạch toán Nợ 154/Có 214 và chỉ lấy bút toán khấu hao TSCĐ).

o Ví dụ đơn vị tính khấu hao trong năm, số tiền: 5.400.000 đồng:

R41-2-khau hao TSCD-01

o Vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính\B03b/Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp).

o Trên chỉ tiêu 02: Khấu hao TSCĐ trong năm, chương trình lấy hạch toán Nợ 154/Có 214 và chỉ lấy bút toán khấu hao TSCĐ.

R41-2-khau hao TSCD-02