Trường hợp bị nhầm MLNS khi hạch toán giảm thu/giảm chi hoạt động HCSN, kế toán muốn sau khi xác định kết quả hoạt động lên đúng số phát sinh TK 511, 611

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Trường hợp bị nhầm MLNS khi hạch toán giảm thu/giảm chi hoạt động HCSN, kế toán muốn sau khi xác định kết quả hoạt động lên đúng số phát sinh TK 511, 611

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Trường hợp bị nhầm MLNS khi hạch toán giảm thu/giảm chi hoạt động HCSN, kế toán có thể nhanh chóng đối chiếu được với danh thu/chi phí hoạt động trên B02/BCTC sau khi xác định kết quả hoạt động lên đúng số liệu phát sinh các TK 511, 611.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R41, chương trình cải tiến các bút toán kết chuyển. Khi thực hiện kết chuyển sang 911 thì:

oVới các TK chi phí (như 611, 612, 614, 615, 632, 642, 652, 811) thì nếu có PSC của các TK chi phí thì kết chuyển ghi Nợ TK911/Có TK chi phí với số tiền âm.

oVới các TK doanh thu (như 511, 512, 514, 515, 711)) thì nếu có PSN của các TK doanh thu thì kết chuyển ghi PSN TK doanh thu/Có TK911 với số tiền âm.

Ví dụ: đơn vị có phát sinh nghiệp vụ sau:

- Ngày 15/12/2019, đơn vị thu tiền từ hoạt động khác: 5.000.000 đồng.

- Ngày 26/12/2019, đơn vị chi trả tiền điện: 2.000.000 đồng.

- Cuối kỳ, thực hiện kết chuyển như sau:

R41-11-ket chuyen-01