Kế toán muốn Tổng số tiền thuế trên hóa đơn ở Mimosa khớp với số tiền thuế trên hóa đơn ở meinvoice

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Kế toán muốn Tổng số tiền thuế trên hóa đơn ở Mimosa khớp với số tiền thuế trên hóa đơn ở meinvoice

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp hiển thị tổng tiền thuế trên hóa đơn ở Mimosa khớp với tiền thuế trên hóa đơn ở Meinvoice để số liệu thuế chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, Tổng tiền thuế trên Mimosa đang khác với tổng tiền thuế trên meInvoice.

Kể từ phiên bản R41, khi lấy hóa đơn từ meInvoice xuống Mimosa, chương trình sẽ lấy cả tổng tiền thuế xuống.

o Sau khi kết nối với meInvoice thành công, nhấn Lấy dữ liệu từ meInvoice.vn => chương trình sẽ lấy các hóa đơn từ meInvoice xuống Mimosa.

R41-5-meinvoice-01

o Trên Mimosa, anh/chị mở hóa đơn đó lên hoặc lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn đó.

Tổng số tiền thuế trên Mimosa và meInvoice đã khớp với nhau (như hình minh họa bên dưới):

R41-5-meinvoice-02