Kế toán mong muốn phần mềm tự động thông báo trả lương, hạch toán chi phí lương với trường hợp trả lương qua thẻ ATM

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Kế toán mong muốn phần mềm tự động thông báo trả lương, hạch toán chi phí lương với trường hợp trả lương qua thẻ ATM

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán nhận được thông báo trả lương, hạch toán chi phí lương với trường hợp trả lương qua thẻ ATM để tránh sai sót.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R41, phần mềm bổ sung các thông báo để tự động sinh chứng từ Chi tiền gửi trả lươngHạch toán chi phí lương từ chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi.

o Trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi được sinh từ Rút dự toán chuyển khoản trả lương, bảo hiểm, nhấn Cất

=> chương trình sẽ hiển thị thông báo "Bạn có muốn sinh chứng từ Chi tiền gửi trả lương không?"

R41-18-chi tien gui-01

o Nhấn để chương trình tự động sinh chứng từ Chi tiền gửi trả lương.

R41-18-chi tien gui-02

o Nhấn Cất. Chương trình sẽ hỏi "Bạn có muốn sinh chứng từ Hạch toán chi phí lương không?"

R41-18-chi tien gui-03

o Nhấn để chương trình tự động sinh chứng từ Hạch toán chi phí lương.

R41-18-chi tien gui-04

Xem thêm hướng dẫn chi tiết Chi lương bằng tài khoản tiền gửi tại đây.