Kế toán muốn trình bày thông tin thuyết minh báo cáo tài chính đẹp hơn

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Kế toán muốn trình bày thông tin thuyết minh báo cáo tài chính đẹp hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán trình bày thông tin thuyết minh báo cáo tài chính đẹp hơn.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, cuối năm đơn vị lập thuyết minh báo cáo tài chính, nội dung thuyết minh rất dài lên đến 1 trang, và gồm nhiều nội dung. Do đó, Kế toán cần trình bày phần thuyết minh theo từng đề mục để người đọc báo cáo dễ theo dõi. Hiện tại chương trình không cho phép xuống dòng ở phần thuyết minh nên trình bày chưa đẹp.

Kể từ phiên bản R41, khi nhập các câu thuyết minh dài thì tự động xuống dòng. Đồng thời, sử dụng tổ hợp phím Shift + Enter để xuống dòng.

R41-14-thuyet minh-01