Kế toán muốn chức năng kiểm tra báo cáo cảnh báo chính xác hơn

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41.3 >

Kế toán muốn chức năng kiểm tra báo cáo cảnh báo chính xác hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán đối chiếu báo cáo tài chính chính xác hơn khi kiểm tra báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4.3, chương trình bổ sung các cảnh báo khi thực hiện đối chiếu báo cáo tài chính:

- Lập báo cáo tài chính tại menu Tổng hợp\Lập báo cáo tài chính, hoặc vào menu Tổng hợp\Nộp báo cáo cho kho bạc, nhấn Kiểm tra báo cáo, chương trình bổ sung thêm các cảnh báo sau:

Tổng chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên của hoạt động thường xuyên và không thường xuyên trên thuyết minh BCTC bằng tổng Chi Phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên của nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu khác trên báo cáo bổ sung thông tin

Tổng chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng của hoạt động thường xuyên và không thường xuyên trên B04/BCTC bằng tổng chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng của nguồn NSNN và nguồn thu khác trên B01/BSTT

Tổng chi phí hao mòn TSCĐ của hoạt động thường xuyên và không thường xuyên trên B04/BCTC bằng Tổng chi phí hao mòn TSCĐ của nguồn NSNN và nguồn thu khác trên B01/BSTT

1-doi chieu-01

Đối chiếu chỉ tiêu 70 trên B01/BSTT với chỉ tiêu 02 trên B03/BCLCTT:

1-doi chieu-02

Kiểm tra cột số năm trước trên B02/BCQT, B03/BCTC, B04/BCTC bằng không thì cảnh báo để kế toán vào chức năng lập báo cáo bằng tay

Lưu ý: chỉ hiển thị cảnh báo này khi Nộp báo cáo cho KBNN (menu Tổng hợp\Nộp báo cáo cho kho bạc)

Cách giải quyết: Vào menu Tổng hợp\Lập báo tài chính, nhập lại Số năm trước trên các báo cáo B02/BCQT, B03/BCTC, B04/BCTC cho đúng.

1-doi chieu-03