Bổ sung chức năng kiểm tra BCTC vào Hướng dẫn quyết toán để giúp KH kiểm tra số liệu, tránh sai sót

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Bổ sung chức năng kiểm tra BCTC vào Hướng dẫn quyết toán để giúp KH kiểm tra số liệu, tránh sai sót

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán kiểm tra được tính chính xác của báo cáo tài chính tại chức năng "Hướng dẫn quyết toán" để tránh sai sót.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R41, Khi thông báo ra các chênh lệch thì có ghi chú đến chức năng kiểm tra chứng từ sổ sách để kế toán tìm ra nguyên nhân chi tiết và xem hướng dẫn sửa số liệu. Cụ thể như sau:

o Nhấn Xem chi tiết tại thông báo Hướng dẫn quyết toán nhanh nhất hoặc vào menu Trợ giúp\Hướng dẫn quyết toán.

o Nhấn Kiểm tra chứng từ, sổ sách.

o Nhấn Kiểm tra tại phần 11. Báo cáo tài chính để chương trình chỉ ra các chênh lệch.

R41-6-kiem tra BCTC-02

oKhi có các chênh lệch, chương trình cũng hướng dẫn anh/chị xem hướng dẫn để khắc phục bằng cách nhấn tại đây.

Xem hướng dẫn cách khắc phục tại đây.

R41-6-kiem tra BCTC-03