Kế toán muốn quyết toán riêng số kinh phí phục vụ hoạt động thông thường và số kinh phí phục vụ chương trình mục tiêu dự án

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Kế toán muốn quyết toán riêng số kinh phí phục vụ hoạt động thông thường và số kinh phí phục vụ chương trình mục tiêu dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán quyết toán riêng số kinh phí phục vụ hoạt động thông thường và số kinh phí phục vụ chương trình mục tiêu dự án để đáp ứng yêu cầu của cơ quan chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R41, khi in báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, chương trình bổ sung tham số Mã CTMT, DA.

o Chọn Mã CTMT, DA. Nhấn Đồng ý.

R41-15-CTMT DA-01

o Chương trình in báo cáo theo mã CTMT, DA đã chọn.

R41-15-CTMT DA-02