Kế toán muốn lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng cho những khoản tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm để làm thủ tục thanh toán với Kho bạc

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Kế toán muốn lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng cho những khoản tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm để làm thủ tục thanh toán với Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán nhanh chóng lập được bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng cho những khoản tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm để làm thủ tục thanh toán với Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, phần mềm chưa lấy lên bảng kê thanh toán tạm ứng các chứng từ có hạch toán Nợ TK 1371/Có TK liên quan để lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng cho những khoản tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm.

Kể từ phiên bản R41, khi phát sinh các khoản chi tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm cho người lao động (Nợ TK 1371/ Có TK liên quan) thì kế toán có thể lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng cho những khoản tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm để làm thủ tục thanh toán với kho bạc.

o Ví dụ đơn vị có phát sinh chứng từ chi tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm cho người lao động như sau:

R41-1-bang-ke-tam-chi-01

o Đơn vị vào phân hệ Kho bạc\Lập bảng kê\Lập bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán.

o Chương trình lấy lên các chứng từ phát sinh Nợ TK 1371/Có TK liên quan. Tích chọn các chứng từ cần lập bảng kê. Nhấn Cất.

R41-1-bang-ke-tam-chi-02

oSau khi được Kho bạc chấp nhận thanh toán, vào phân hệ Kho bạc\Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán.

oChọn tab Thanh toán.

oTích chọn các chứng từ được Kho bạc chấp nhận thanh toán. Nhấn Thanh toán.

R41-1-bang-ke-tam-chi-03

o Chương trình tự động hạch toán đồng thời, ghi có TK Có 008221/008222 (tùy thuộc vào nguồn kinh phí là thường xuyên hay không thường xuyên).

Đồng thời, ghi Nợ TK 4211/Có TK 1371. Nghiệp vụ là Thanh toán tạm ứng.

R41-1-bang-ke-tam-chi-04

Xem thêm hướng dẫn tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm tại đây.