Mong muốn biết phải xác định kết quả hoạt động trước khi in báo cáo tài chính

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Mong muốn biết phải xác định kết quả hoạt động trước khi in báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán biết phải xác định kết quả hoạt động trước khi in báo cáo tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R41, chương trình bổ sung lưu ý "Cần xác định kết quả hoạt động trước khi in báo cáo này" khi in báo cáo tài chính B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động.

R41-8-b02 luu y-01

o Nếu đã có chứng từ Xác định kết quả hoạt động rồi thì nhấn Đồng ý để in báo cáo.

o Nếu chưa có chứng từ Xác định kết quả hoạt động thì:

Nhấn Hủy bỏ trên tham số báo cáo.

Vào phân hệ Tổng hợp\Xác định kết quả hoạt động.