Khách hàng mong muốn khi sử dụng chức năng kiểm tra số liệu BCTC chỉ được chi tiết các nguyên nhân có thể dẫn đến chênh lệch báo cáo

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Khách hàng mong muốn khi sử dụng chức năng kiểm tra số liệu BCTC chỉ được chi tiết các nguyên nhân có thể dẫn đến chênh lệch báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán biết được chi tiết các nguyên nhân có thể dẫn đến chênh lệch báo cáo khi sử dụng chức năng kiểm tra số liệu BCTC.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, kế toán kiểm tra tính chính xác của báo cáo bằng chức năng "kiểm tra báo cáo", nhưng chức năng này chỉ thông báo những chênh lệch của báo cáo mà chưa chỉ ra được nguyên nhân sai lệch báo cáo để kế toán có hướng khắc phục. Kế toán phải vào chức năng Hướng dẫn quyết toán để phát hiện nguyên nhân sai sót này.

Kể từ phiên bản R41, Khi thông báo ra các chênh lệch thì có ghi chú đến chức năng kiểm tra chứng từ sổ sách để kế toán tìm ra nguyên nhân chi tiết và xem hướng dẫn sửa số liệu. Cụ thể như sau:

o Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính. Chọn báo cáo tài chính cần lập.

o Nhấn Cất. Nhấn Kiểm tra số liệu.

o Nếu có chỉ tiêu báo cáo không phù hợp thì nhấn vào tại đây để kiểm tra nguyên nhân chi tiết.

R41-6-kiem tra BCTC-01

o Chương trình hiển thị màn hình Kiểm tra chứng từ, sổ sách.

o Nhấn Kiểm tra tại phần 11. Báo cáo tài chính để chương trình chỉ ra các chênh lệch.

R41-6-kiem tra BCTC-02

oKhi có các chênh lệch, chương trình cũng hướng dẫn anh/chị xem hướng dẫn để khắc phục bằng cách nhấn tại đây.

Xem hướng dẫn cách khắc phục tại đây.

R41-6-kiem tra BCTC-03