Khi kết nối với QLCB, kế toán muốn mỗi khoản lương riêng lập được 1 giấy rút dự toán

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Khi kết nối với QLCB, kế toán muốn mỗi khoản lương riêng lập được 1 giấy rút dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi kết nối với phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức QLCB.VN, kế toán có thể lập riêng được 1 giấy rút dự toán tương ứng với mỗi khoản lương.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, chương trình cho phép lựa chọn khoản lương, phụ cấp để lập giấy rút dự toán. Ví dụ, lập giấy rút dự toán cho khoản lương ngạch bậc. Tiếp theo, lập dự toán cho phụ cấp chức vụ thì chương trình cảnh báo đã lập giấy rút dự toán cho bảng lương này nên chương trình không cho phép lập thêm giấy rút.

Kể từ phiên bản R41, phần mềm cho phép lập mỗi khoản lương, phụ cấp là 1 giấy rút.

o Trên màn hình Lập rút dự toán từ QLCB.VN, chọn Bảng lương.

o Nhấn Lấy dữ liệu.

o Bỏ tích tất cả các dòng chứng từ.

o Lọc theo tiêu chí tìm kiếm, ví dụ: Lọc cột Diễn giảiLương theo ngạch bậc thì chương trình sẽ lấy lên tất cả các dòng Lương theo ngạch, bậc.

o Tích chọn các dòng để lập giấy rút.

o Nhấn Thực hiện => chương trình sẽ tự động sinh 1 giấy rút theo khoản lương, ngạch bậc.

R41-13-qlcb-01

o Sau đó lại thực hiện lập giấy rút cho khoản lương khác ví dụ như Bảo hiểm y tế tương tự như với lương, ngạch bậc. Nhấn Thực hiện.

Lưu ý: Trường hợp muốn lập cùng 1 giấy rút cho các khoản bảo hiểm: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn... thì cứ lần lượt lọc theo ô Diễn giải rồi tích chọn các dòng muốn lập giấy rút. Nhấn Thực hiện.

R41-13-qlcb-02

o Sau khi lập các giấy rút, chương trình hiển thị danh sách các giấy rút tại phân hệ Kho bạc\Rút dự toán\Danh sách rút dự toán.

R41-13-qlcb-03