Khi in Mẫu số 01, 02, kế toán muốn đối chiếu số dự toán chi tiết cho CTMT và số dự toán không thuộc CTMT

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Khi in Mẫu số 01, 02, kế toán muốn đối chiếu số dự toán chi tiết cho CTMT và số dự toán không thuộc CTMT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi in mẫu số 01, mẫu số 02, kế toán có thể đối chiếu số dự toán chi tiết cho CTMT và số dự toán không thuộc CTMT để đáp ứng đúng yêu cầu của Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, trên Mẫu số 01, Mẫu số 02 đang đối chiếu chi tiết số không thuộc chương trình mục tiêu, dự án; số chi tiết của từng CTMT và số chi tiết của từng dự án.

Kể từ phiên bản R41, chương trình cải tiến màn hình Tham số báo cáo khi in Mẫu số 01, Mẫu số 02. Cụ thể như sau:

o Trên tham số báo cáo, khi chọn CTMT, DAKhông chọn thì chương trình tự động hiển thị tùy chọn Lấy cả dự toán giao cho dự án.

Khi tích chọn tham số này thì hiển thị số liệu tổng hợp của các chứng từ không chi tiết theo CTMT (bao gồm cả Không chọn và để trống và dự án)

Khi không tích chọn tham số này thì hiển thị số liệu của các chứng từ có CTMT, DA là để trống và không chọn.

R41-3-mau 01-01

o Đơn vị chọn in chi tiết theo CTMT, DA và không chi tiết theo CTMT, DA.