Kế toán muốn xuất khẩu danh mục Nguồn kinh phí để nhập vào phần mềm Mimosa X1

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Kế toán muốn xuất khẩu danh mục Nguồn kinh phí để nhập vào phần mềm Mimosa X1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán muốn xuất khẩu danh mục nguồn kinh phí để nhập vào phần mềm MIMOSA X1.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, đơn vị chủ quản khai báo danh mục nguồn kinh phí trên Mimosa xong, lại phải khai báo lại danh mục đó trên Mimosa X1 nên rất mất thời gian.

Kể từ phiên bản R41, phần mềm bổ sung chức năng xuất khẩu danh mục nguồn kinh phí.

o Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

o Nhấn Xuất khẩu => chương trình xuất khẩu danh mục nguồn kinh phí ra file .xml.

R41-12-xk NKP-01