Kế toán muốn in số S31-H và S61-H in riêng thời gian chỉnh lý để đối chiếu với sổ cái

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Kế toán muốn in số S31-H và S61-H in riêng thời gian chỉnh lý để đối chiếu với sổ cái

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán in sổ S31-H và S61-H có in riêng thời gian chỉnh lý để đối chiếu với sổ cái.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, trên Sổ cái (Hình thức nhật ký chung) đã cho in riêng tháng chỉnh lý nhưng Sổ kế toán chi tiết thì không cho phép in riêng tháng chỉnh lý.

Kể từ phiên bản R41, chương trình cải tiến màn hình Tham số báo cáo khi in Mẫu số 01, Mẫu số 02 để kế toán có thể in riêng các chứng từ phát sinh trong tháng chỉnh lý.

o Ví dụ đơn vị có phát sinh chứng từ chi tạm ứng công tác phí trong thời gian chỉnh lý: Ngày PC (năm N+1), Ngày HT (31/12/năm N).

R41-4-chinh ly-00

o Đơn vị vào menu Báo cáo\Sổ kế toán, chọn in báo cáo S31-H: Sổ chi tiết các tài khoản hoặc S61-H: Sổ chi tiết chi phí.

Ví dụ S31-H: Sổ chi tiết các tài khoản:

o Trên tham số báo cáo, chương trình bổ sung 2 tùy chọn:

- In tháng chỉnh lý: Cho phép anh/chị in theo tháng chỉnh lý quyết toán khi đơn vị có các nghiệp vụ phát sinh trong tháng chỉnh lý.

- Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán: Nếu chọn tham số ngày thì sẽ lấy lên báo cáo các chứng từ thuộc kỳ báo cáo và các chứng từ chỉnh lý.

R41-4-chinh ly-01

o Nhấn Đồng ý.

R41-4-chinh ly-02

Thực hiện hạch toán chứng từ trong thời gian chỉnh lý và in báo cáo S61-H: Sổ chi tiết chi phí tương tự.