Kế toán muốn cập nhật số dư đầu năm nhanh chóng hơn

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Kế toán muốn cập nhật số dư đầu năm nhanh chóng hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán cập nhật số dư đầu năm nhanh chóng hơn trong trường hợp số dư cuối năm trước có thể thay đổi và kế toán cần cập nhật lại số dư đầu năm năm trên dữ liệu năm sau đã tách ra trước đó.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, Kế toán phải kiểm tra số dư đầu kỳ của từng tài khoản và cập nhật lại bằng tay rất mất thời gian, đặc biệt là các tài khoản chi tiết theo MLNS như 008.

Kể từ phiên bản R41, chương trình bổ sung chức năng Lấy số dư đầu năm để cập nhật số dư đầu năm chính xác, nhanh chóng.

o Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

o Nhấn Lấy số dư đầu năm.

R41-9-so du-01

o Chương trình hiển thị cảnh báo "Bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi sử dụng tính năng này". Nhấn Đồng ý để thực hiện sao lưu.

R41-9-so du-02

o Nhấn Sao lưu.

R41-9-so du-03

oNhấn vào biểu tượng tam giác để chọn dữ liệu lấy số dư. Nhấn Tiếp tục.

R41-9-so du-04

o Trường hợp dữ liệu đó còn tồn tại ít nhất một tài khoản chưa thực hiện kết chuyển số dư cuối năm. Nhấn để chương trình tự động thực hiện kết chuyển.

R41-9-so du-05

o Chương trình chuyển sang bước 2: Xem trước số dư đầu năm tương ứng với từng tài khoản. Nhấn Thực hiện.

R41-9-so du-06

o Chương trình hiển thị kết quả thực hiện tại Bước 3: Thực hiện.

Nếu thành công chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau:

R41-9-so du-07

Nếu không thành công chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau. Nhấn Đồng ý để xem nguyên nhân không thành công.

R41-9-so du-08