R20

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R20

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

*Tính năng mới:

1. Kế toán muốn tra cứu nhanh được số dư nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp để báo cáo thủ trưởng đơn vị

2. Kế toán mong muốn các báo cáo đối chiếu kho bạc và báo cáo quyết toán lên đúng số liệu trong trường hợp có phát sinh nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm hoặc Kết chuyển số dư cuối năm

3. Kế toán muốn lập các báo cáo chi tiết, tổng hợp công nợ phải thu, phải trả theo ngoại tệ để theo dõi chính xác tình hình công nợ

4. Kế toán muốn hạch toán đồng thời cho các khoản thu, chi từ nguồn thu khác để làm việc nhanh chóng hơn

5. Kế toán mong muốn nhanh chóng hạch toán được bút toán đồng thời khi hạch toán Nợ TK 511x/ Có TK 611x nghiệp vụ nộp phục hồi

6. Kế toán muốn xem được diễn giải chung của các chứng từ phát sinh trên sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc để nhanh chóng đối chiếu số liệu phát sinh với các bên liên quan

7. Kế toán muốn có thể đăng ký mua mới hoặc gia hạn GPSD trực tuyến ngay trên PM MISA Mimosa.NET 2019

8. Khi xem sổ chi tiết công nợ phải thu, công nợ phải trả, kế toán muốn theo dõi số dư cuối kỳ của tài khoản công nợ để báo cáo đầy đủ số liệu hơn

9. Khách hàng mong muốn lập được Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (TT 39/2016/TT-BTC) cho các chứng từ với nghiệp vụ ghi thu ghi chi có đánh dấu vào ô "Thanh toán trực tiếp"

10. Kế toán muốn nhanh chóng cập nhật được đầu số mới của của các số điện thoại di động 11 số trên dữ liệu phần mềm để giảm thời gian thao tác chỉnh sửa thủ công

11. Khi có nhu cầu ra ngân hàng Vietinbank để chuyển tiền thanh toán cho các bên liên quan, kế toán muốn in được mẫu UNC ngân hàng Vietinbank để nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ thanh toán theo yêu cầu

12. Cải tiến nghiệp vụ kết xuất dữ liệu kết nối với cổng thông tin điện tử kho bạc (DVC) để tiện dụng và dễ dùng hơn cho người sử dụng

13. Kế toán muốn nhanh chóng lập được Phần ghi của Kho bạc Nhà nước trên Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư để đáp ứng yêu cầu chứng từ khi kiểm soát chi của Kho bạc

14. Kế toán muốn xem được chi phí khấu hao thực tế phát sinh hàng tháng để phục vụ nhu cầu báo cáo nhanh khi có yêu cầu

15. Cập nhật công thức lấy số liệu Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài để báo cáo lên đủ số liệu

16. Kế toán muốn khi thực hiện đánh giá lại TSCĐ có thể hạch toán được bút toán Có TK 00821 theo đúng quy định

17. Kế toán muốn nhanh chóng hạch toán và kết chuyển được số thuế TNDN phải nộp (TK 821) khi Xác định kết quả hoạt động để giảm thời gian thao tác trên phần mềm

18. Kế toán muốn xem được báo cáo vừa phản ánh số kinh phí được sử dụng trong kỳ và vừa phản ánh số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán để dễ dàng kiểm soát được kinh phí rút và kinh phí chi trong kỳ quyết toán