Cập nhật công thức lấy số liệu Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài để báo cáo lên đủ số liệu

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R20 >

Cập nhật công thức lấy số liệu Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài để báo cáo lên đủ số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R20, chương trình cập nhật công thức lấy số liệu Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài để báo cáo lên tất cả các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến từng đề tài.

2.Chi tiết thay đổi

Giả sử anh/chị có phát sinh nghiệp vụ chi kinh phí cho từng đề tài:

oVào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ, tích chọn Quản lý Kinh phí Đề tài.

R20.15_Anh3

o Trong kỳ, đơn vị phát sinh nghiệp vụ Chi tiền cho từng kinh phí đề tài

R20.15_Anh4

oVào Báo cáo\Báo cáo khác\Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài.

oChọn Đề tài trên màn hình Tham số báo cáo.

R20.15_Anh5

oNhấn Đồng ý.

R20.15_Anh6

Lưu ý:

oTrong trường hợp anh/chị đã thiết lập công thức từ các phiên bản trước R20 thì chương trình sẽ hiển thị công thức mà anh/chị đã thiết lập trước đó.

oTrong trường hợp anh/chị muốn tự thiết lập công thức cho báo cáo thì có thể thực hiện như sau:

oVào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính.

R20.15_Anh1

oChọn Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài.

R20.15_Anh2