Khi có nhu cầu ra ngân hàng Vietinbank để chuyển tiền thanh toán cho các bên liên quan, kế toán muốn in được mẫu UNC ngân hàng Viettinbank để nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ thanh toán theo yêu cầu

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R20 >

Khi có nhu cầu ra ngân hàng Vietinbank để chuyển tiền thanh toán cho các bên liên quan, kế toán muốn in được mẫu UNC ngân hàng Viettinbank để nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ thanh toán theo yêu cầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R20, chương trình bổ sung thêm mẫu UNC ngân hàng Vietinbank để giúp kế toán nhanh chóng chuẩn bị được hồ sơ thanh toán theo yêu cầu.

2.Chi tiết thay đổi

Phần mềm đáp ứng in Ủy nhiệm chi Vietinbank tại các giao diện.

oChi tiền gửi.

oChi tiền gửi mua vật tư hàng hóa.

oChi tiền gửi mua tài sản cố định.

oChi tiền gửi trả nhà cung cấp.

oChi tiền gửi trả lương.

oChuyển tiền nội bộ.

Giả sử anh/chị hạch toán nghiệp vụ chi tiền thanh toán mua đồ dùng học tập trên chứng từ Chi tiền gửi như sau:

R20.11_Anh1

Khi cần in ủy nhiệm chi để ra ngân hàng thanh toán chọn In\ Ủy nhiệm chi VietinBank trên màn hình Chi tiền gửi.

R20.11_Anh2