Kế toán muốn xem được diễn giải chung của các chứng từ phát sinh trên sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc để nhanh chóng đối chiếu số liệu phát sinh với các bên liên quan

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R20 >

Kế toán muốn xem được diễn giải chung của các chứng từ phát sinh trên sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc để nhanh chóng đối chiếu số liệu phát sinh với các bên liên quan

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Để kế toán ngân hàng, kho bạc có thể nhanh chóng báo cáo đối chiếu tình hình thanh toán công nợ NCC với kế toán công nợ, cũng như dễ theo dõi tình hình chứng từ UNC Kho bạc trả về tương ứng với từng nghiệp vụ chi, phần mềm thay đổi cách hiển thị thông tin diễn giải theo diễn giải chung khi tích cộng gộp các bút toán giống nhau khi in sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

2.Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R20, khi tích Cộng gộp các bút toán giống nhau nếu trên chứng từ chỉ có một dòng hạch toán chi tiết thì khi in sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc thông tin diễn giải vẫn đang hiển thị diễn giải chi tiết.

Từ phiên bản R20, khi tích Cộng gộp các bút toán giống nhau thì diễn giải trên sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc luôn lấy theo diễn giải chung không phụ thuộc vào chứng từ phát sinh có một dòng hay nhiều dòng hạch toán.

oGiả sử trong kỳ anh/chị có phát sinh một nghiệp vụ Chi tiền gửi như sau:

R20.6_Anh1

oVà có phát sinh nghiệp vụ Thu tiền gửi như sau:

R20.6_Anh2

oTrong kỳ, anh/chị muốn in sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc mỗi chứng từ phát sinh trên 1 dòng, hiển thị diễn giải chung của chứng từ và tổng số tiền thu, chi phát sinh trên cùng 1 dòng. Anh\Chị thực hiện như sau:

Vào Báo cáo\Tiền gửi chọn S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Trên tham số báo cáo tích chọn Cộng gộp bút toán giống nhau.

R20.6_Anh4

Nhấn Đồng ý.

R20.6_Anh3