Kế toán muốn khi thực hiện đánh giá lại TSCĐ có thể hạch toán được bút toán Có TK 00821 theo đúng quy định

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R20 >

Kế toán muốn khi thực hiện đánh giá lại TSCĐ có thể hạch toán được bút toán Có TK 00821 theo đúng quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Tại phiên bản R20, kế toán khi thực hiện đánh giá lại TSCĐ có thể hạch toán được bút toán Có TK 00821 đáp ứng nghiệp vụ sửa chữa lớn TSCĐ bằng nguồn NSNN đơn vị có thể hạch toán ngay nghiệp vụ rút dự toán trên chứng từ Đánh giá lại TSCĐ mà không mất thời gian thêm chứng từ Rút dự toán riêng.
 

2.Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R20, phần mềm chưa đáp ứng việc sinh hạch toán đồng thời khi kế toán thực hiện đánh giá lại TSCĐ.

Từ phiên bản R20, khi phát sinh nghiệp vụ  sửa chữa lớn TSCĐ bằng nguồn ngân sách nhà nước khi đó anh/ chị cần hạch toán các bút toán Ghi tăng nguyên giá TSCĐ (Nợ TK 211/Có TK 366) và Hạch toán đồng thời (Có TK 00821), anh/chị thực hiện như sau:

oTrường hợp 1: Chương trình không kết nối phần mềm QLTS.VN.

Vào TSCĐ\Đánh giá lại, anh/chị nhập các thông tin nguyên giá mới của TSCĐ.

R20.16_Anh1

Nhấn Hạch toán.

R20.16_Anh2

oTrường hợp 2 : Chương trình kết nối phần mềm QLTS.VN.

Để kết nối với phần mềm QLTS.VN anh/chị thực hiện như sau:

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ, anh/chị tích chọn Kết nối với QLTS.VN.

R20.14_Anh3

Nhấn Đồng ý. Kết nối phần mềm QLTS.VN thành công

Chi tiết hướng dẫn nghiệp vụ Đánh giá tài sản cố định có sử dụng với QLTS.VN tại đây

Tại Tab Hạch toán, hiển thị thông tin ghi tăng TSCĐ và bút toán hạch toán đồng thời.

R20.16_ANH3

Lưu ý:

oĐể sinh hạch toán đồng thời đúng với các nguồn hình thành tài sản anh/chị có thể xem chi tiết cách Thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời tại đây.