Kế toán muốn hạch toán đồng thời cho các khoản thu, chi từ nguồn thu khác để làm việc nhanh chóng hơn

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R20 >

Kế toán muốn hạch toán đồng thời cho các khoản thu, chi từ nguồn thu khác để làm việc nhanh chóng hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Tại phiên bản R20, khi thu, chi tiền từ nguồn thu khác chương trình cho phép cập nhật hạch toán đồng thời vào Tài khoản 0181, 0182.

2.Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R20, khi anh/chị hạch toán các nghiệp vụ thu, chi từ các nguồn thu khác thì chương trình chưa tự động cập nhật các bút toán sinh đồng thời Nợ TK 0181 hoặc Nợ TK 0182 gây mất thời gian tự hạch toán thêm bút toán đồng thời.

Từ phiên bản R20, chương trình đã cập nhật thêm quy tắc hạch toán thời đông thời cho các khoản thu, chi từ nguồn thu khác để kế toán làm việc nhanh chóng và chính xác hơn.

oTrong trường hợp đơn vị đang sử dụng chương trình và nâng cấp lên phiên bản R20 thông tin Quy tắc hạch toán đồng thời sẽ không tự động cập nhật bút toán hạch toán đồng thời cho các khoản thu, chi từ nguồn thu khác. Để có thể hiển thị thông tin các bút toán hạch toán đồng thời anh/chị thực hiện như sau:

oVào Tiện ích\Thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời:

R20.4_Anh2

oChọn Lấy lại mặc định.

oLưu ý: Khi Lấy lại mẫu mặc định trên chương trình thì các quy tắc hạch toán đồng thời mà anh/chị thay đổi, bổ sung trước đó sẽ tự động mất đi và ngầm định lại theo quy tắc mới nhất của chương trình.

R20.4_Anh3

oVí dụ trong kỳ, anh/chị phát sinh nghiệp vụ Ghi thu - Ghi chi, hình thức cấp phát Ghi thu - Ghi chi trên chứng từ Phiếu chi tiền.

R20.4_Anh4

Lưu ý:

oTrường hợp anh/chị tạo dữ liệu kế toán mới từ phiên bản R20, chương trình đã tự động cập nhật quy tắc hạch toán đồng thời, để xem quy tắc hạch toán đồng thời anh/chị thực hiện như sau:

oVào Tiện ích\Thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời.

R20.4_Anh1