Khách hàng mong muốn lập được Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (TT 39/2016/TT-BTC) cho các chứng từ với nghiệp vụ ghi thu ghi chi có đánh dấu vào ô "Thanh toán trực tiếp"

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R20 >

Khách hàng mong muốn lập được Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (TT 39/2016/TT-BTC) cho các chứng từ với nghiệp vụ ghi thu ghi chi có đánh dấu vào ô "Thanh toán trực tiếp"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R20, phần mềm hỗ trợ kế toán khi in Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (TT 39/2016/TT-BTC) trên Bảng kê ghi thu - ghi chi có nghiệp vụ là ghi thu - ghi chi có đánh dấu vào ô Thanh toán trực tiếp.

2.Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R20, phần mềm chỉ đánh dấu vào ô Thanh toán trực tiếp khi nghiệp vụ phát sinh kế toán chọn cột nghiệp vụ là Thực chi và khi nghiệp vụ là Ghi thu - Ghi chi thì phần mềm đang để trống các ô thanh toán gây mất thời gian cho kế toán phải kết xuất Bảng kê ra excel và tự đánh vào ô Thanh toán trực tiếp.

Từ phiên bản R20, khi in Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT 39/2016/TT-BTC) trên Bảng kê ghi thu - ghi chi có phát sinh các nghiệp vụ là Ghi thu - ghi chi thì được đánh dấu vào ô Thanh toán trực tiếp.

oGiả sử, trong kỳ đơn vị có phát sinh các nghiệp vụ chi tiền hoạt động từ tiền gửi kế toán hạch toán trên chứng từ Chi tiền gửi chọn nghiệp vụ Ghi thu- Ghi chi.

R20.9_Anh1

oCuối kỳ đơn vị Vào Kho bạc\Lập bảng kê chọn Lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu - ghi chi.

R20.9_Anh2

oVào In chọn Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (TT 39/2016/TT-BTC) hoặc Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (TT 39/2016/TT-BTC) (Mẫu tùy chỉnh)

R20.9_Anh3