Kế toán muốn tra cứu nhanh được số dư nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp để báo cáo thủ trưởng đơn vị

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R20 >

Kế toán muốn tra cứu nhanh được số dư nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp để báo cáo thủ trưởng đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R20, chương trình hiển thị đúng Số phải thu khách hàng và Số phải trả nhà cung cấp ngay trên danh mục khách hàng nhà cung cấp, giúp kế toán tra cứu nhanh số dư công nợ để báo cáo thủ trưởng đơn vị.

2.Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R20, để xem được thông tin số tiền còn nợ của từng khách hàng, kế toán phải vào Báo cáo\Bán hàng để xem Tổng hợp công nợ phải thu hoặc Sổ chi tiết công nợ phải thu hoặc Báo cáo\Mua hàng để xem Tổng hợp công nợ phải trả hoặc Sổ chi tiết công nợ phải trả gây mất nhiều thời gian.

Từ phiên bản R20, để xem được thông tin số dư công nợ, anh/chị vào Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp. Tại đây chương trình hiển thị số dư công nợ của các khách hàng, nhà cung cấp mà đơn vị theo dõi.

R20.01_01