Cải tiến nghiệp vụ kết xuất dữ liệu kết nối với cổng thông tin điện tử kho bạc (DVC) để tiện dụng và dễ dùng hơn cho người sử dụng

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R20 >

Cải tiến nghiệp vụ kết xuất dữ liệu kết nối với cổng thông tin điện tử kho bạc (DVC) để tiện dụng và dễ dùng hơn cho người sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R20, phần mềm cải tiến nghiệp vụ Kết xuất dữ liệu để kết nối với cổng thông tin điện tử kho bạc (DVC) để tiện dụng và dễ dùng hơn cho người sử dụng.

2.Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R20, khi đơn vị muốn Kết xuất dữ liệu để kết nối với cổng thông tin điện tử kho bạc (DVC) chỉ hiển thị nhiều thông tin mẫu chứng từ và thông tin chứng từ không chi tiết theo từng loại nghiệp vụ gây mất nhiều thời gian kiểm tra lại của kế toán.

Từ phiên bản R20, khi đơn vị muốn kết xuất dữ liệu Kết xuất dữ liệu để kết nối với cổng thông tin điện tử kho bạc (DVC) chương trình sẽ hiển thị thông tin Mẫu chứng từ cần nộp, Dữ liệu phát sinh tương ứng với từng Nghiệp vụ kho bạc và thời gian mà kế toán muốn theo dõi.

Giả sử đơn vị cần xuất bộ chứng từ rút dự toán thì vào Tệp\Kết xuất dữ liệu để kết nối đến kho bạc nhà nước.

R20.12_Anh1

Anh/chị tham khảo cách để kết xuất dữ liệu kết nối với cổng thông tin điện tử kho bạc (DVC) tại đây.