Kế toán muốn xem được chi phí khấu hao thực tế phát sinh hàng tháng để phục vụ nhu cầu báo cáo nhanh khi có yêu cầu

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R20 >

Kế toán muốn xem được chi phí khấu hao thực tế phát sinh hàng tháng để phục vụ nhu cầu báo cáo nhanh khi có yêu cầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Để kế toán dễ dàng có thể thống kê được chi phí khấu hao hàng tháng khi xem danh sách chứng từ trích khấu hao TSCĐ, từ phiên bản R20 chương trình cập nhật thông tin số tiền của các chứng từ Trích khấu hao trên màn hình danh sách khấu hao TSCĐ.

2.Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R20, số tiền của các chứng từ Trích khấu hao trên màn hình danh sách khấu hao TSCĐ đang bao gồm cả hai bút toán hạch toán chi phí (Nợ TK 642/Có TK 214) và bút toán kết chuyển nguồn đồng thời (Nợ TK 43142/Có TK 43141) gây khó khăn cho kế toán khi muốn thống kê nhanh chi phí khấu hao hàng tháng ngay trên Danh sách trích khấu hao tài sản cố định.

Từ phiên bản R20, số tiền của các chứng từ Trích khấu hao trên màn hình Danh sách trích khấu hao TSCĐ chỉ lấy lên các bút toán hạch toán chi phí (Nợ TK 642, 154,.../Có TK 214x,218x).

oTrường hợp 1: Phần mềm không kết nối với phần mềm QLTS.VN.

Giả sử trong quý I, anh/chị có phát sinh các chứng từ Trích khấu hao TSCĐ như sau.

R20.14_Anh4

Để có thể đối chiếu chi phí Khấu hao phát sinh của tài sản tại quý I, anh/chị vào màn hình Danh sách khấu hao TSCĐ kiểm tra số tiền khấu hao.

R20.14_Anh5

oTrường hợp 2: Phần mềm có kết nối với phần mềm QLTS.VN

Để kết nối với phần mềm QLTS.VN anh/chị thực hiện như sau:

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ, anh/chị tích chọn Kết nối với QLTS.VN.

R20.14_Anh3

Nhấn Đồng ý. Kết nối phần mềm QLTS.VN thành công.

Để xem chi tiết nghiệp vụ Khấu hao TSCĐ từ QLTS.VN anh/chị tham khảo tại đây.

Giả sử trong quý, anh/chị có phát sinh các chứng từ Khấu hao TSCĐ.

R20.14_Anh1

Để có thể đối chiếu chi phí Khấu hao phát sinh của tài sản tại quý I, anh/chị vào màn hình Danh sách Tài sản cố định.

R20.14_Anh2