Kế toán muốn xem được báo cáo vừa phản ánh số kinh phí được sử dụng trong kỳ và vừa phản ánh số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán để dễ dàng kiểm soát được kinh phí rút và kinh phí chi trong kỳ quyết toán

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R20 >

Kế toán muốn xem được báo cáo vừa phản ánh số kinh phí được sử dụng trong kỳ và vừa phản ánh số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán để dễ dàng kiểm soát được kinh phí rút và kinh phí chi trong kỳ quyết toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R20, phần mềm bổ sung báo cáo Báo cáo đối chiếu kinh phí rút và chi theo MLNS đáp ứng nhu cầu phản ánh được số kinh phí được sử dụng trong kỳ và vừa phản ánh được số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong kỳ, cũng như số kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau để kế toán dễ dàng kiểm soát được kinh phí rút và kinh phí chi trong kỳ quyết toán.

2.Chi tiết thay đổi

Để kiểm tra số kinh phí rút và chi trong kỳ quyết toán theo MLNS, anh/chị thực hiện như sau:

oVào Báo cáo\Báo cáo khác\Báo cáo đối chiếu kinh phí rút và chi theo MLNS.

oChọn các thông tin trên màn hình Tham số báo cáo.

R20.18_ANh5

oNhấn Đồng ý.

R20.18_Anh6

 

Căn cứ vào dòng chênh lệch âm tại Kinh phí rút thực chi nhưng chưa chi hoặc lệch MLNS anh/chị sẽ kiểm tra các chứng từ phát sinh liên quan đến tiểu mục có số liệu âm.