Kế toán muốn lập các báo cáo chi tiết, tổng hợp công nợ phải thu, phải trả theo ngoại tệ để theo dõi chính xác tình hình công nợ

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R20 >

Kế toán muốn lập các báo cáo chi tiết, tổng hợp công nợ phải thu, phải trả theo ngoại tệ để theo dõi chính xác tình hình công nợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Tại phiên bản R20, chương trình  đáp ứng các báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo ngoại tệ, Tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ, Sổ chi tiết công nợ phải thu theo ngoại tệ và Sổ chi tiết công nợ phải trả theo ngoại tệ đáp ứng nhu cầu theo dõi chính xác tình hình công nợ.

2.Chi tiết thay đổi

Trường hợp 1: Khi anh/chị muốn theo dõi tình hình công nợ phải trả của đơn vị .

oGiả sử trong kỳ, đơn vị có phát sinh nghiệp vụ thu tiền của khách hàng bằng ngoại tệ :

R20.3_Anh1

oĐể theo dõi chính xác tình hình công nợ phải trả theo ngoại tệ đã phát sinh chi tiết cho từng đối tượng, anh/chị thực hiện như sau:

Vào Báo cáo\Mua hàng\ Sổ chi tiết công nợ phải trả theo ngoại tệ.

Chọn các thông tin trên màn hình Tham số báo cáo.

R20.3_Anh2

Nhấn Đồng ý.

R20.3_Anh3

oĐể theo dõi tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ của các đối tượng anh/chị thực hiện như sau:

Vào Báo cáo\Mua hàng\Tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ.

Chọn các thông tin trên màn hình Tham số báo cáo.

R20.3_Anh5

Nhấn Đồng ý.

R20.3_Anh4

Trường hợp 2: Khi anh/chị muốn theo dõi tình hình công nợ phải thu của đơn vị .

oGiả sử trong kỳ, đơn vị có phát sinh các công nợ phải thu theo ngoại tệ sau:

R29.3_Anh5

oĐể theo dõi chính xác tình hình công nợ phải thu theo ngoại tệ đã phát sinh chi tiết cho từng đối tượng, anh/chị thực hiện như sau:

Vào Báo cáo\Bán hàng\ Sổ chi tiết công nợ phải thu theo ngoại tệ.

Chọn các thông tin trên màn hình Tham số báo cáo.

R20.3_Anh5

Nhấn Đồng ý.

R20.3_Anh7

oĐể theo dõi tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ của các đối tượng anh/chị thực hiện như sau:

Vào Báo cáo\Bán hàng\Tổng hợp công nợ phải thu theo ngoại tệ.

Chọn các thông tin trên màn hình Tham số báo cáo.

R20.3_Anh5

Nhấn Đồng ý.

R20.3_Anh