Kế toán mong muốn nhanh chóng hạch toán được bút toán đồng thời khi hạch toán Nợ TK 511x/Có TK 611x nghiệp vụ nộp phục hồi

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R20 >

Kế toán mong muốn nhanh chóng hạch toán được bút toán đồng thời khi hạch toán Nợ TK 511x/Có TK 611x nghiệp vụ nộp phục hồi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Tại phiên bản R20, chương trình bổ sung quy tắc hạch toán tự động với bút toán Nợ TK 511x/ Có TK 611x với nghiệp vụ Nộp phục hồi.

2.Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R20, chương trình đã cập nhật thêm quy tắc hạch toán thời đồng thời khi hạch toán Nợ TK 511x/ Có TK 611x với nghiệp vụ Nộp phục hồi.

oTrong trường hợp đơn vị đang sử dụng chương trình và nâng cấp lên phiên bản R20 thông tin Quy tắc hạch toán đồng thời sẽ không tự động cập nhật bút toán hạch toán đồng thời cho các hạch toán Nợ TK 511x/ Có TK 611x. Để có thể hiển thị thông tin các bút toán hạch toán đồng thời anh/chị thực hiện như sau:

oVào Tiện ích\Thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời:

R20.5_Anh2

oChọn Lấy lại mặc định.

oLưu ý: Khi Lấy lại mẫu mặc định trên chương trình thì các quy tắc hạch toán đồng thời mà anh/chị thay đổi, bổ sung trước đó sẽ tự động mất đi và ngầm định lại theo quy tắc mới nhất của chương trình.

R20.5_Anh1

Xem hướng dẫn chi tiết Nộp phục hồi tại đây

Lưu ý:

oTrường hợp anh/chị tạo dữ liệu kế toán mới từ phiên bản R20, chương trình đã tự động cập nhật quy tắc hạch toán đồng thời, để xem quy tắc hạch toán đồng thời anh/chị thực hiện như sau:

oVào Tiện ích\Thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời:

R20.5_Anh1