Kế toán muốn có thể đăng ký mua mới hoặc gia hạn GPSD trực tuyến ngay trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R20 >

Kế toán muốn có thể đăng ký mua mới hoặc gia hạn GPSD trực tuyến ngay trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Để khách hàng có thể đăng ký mua mới hoặc nâng cấp hàng năm GPSD trực tuyến ngay trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019. tại phiên bản R20 phần mềm có bổ sung thêm chức năng đăng ký mua mới và nâng cấp hàng năm GPSD trực tuyến cho đơn vị.

2.Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R20: Khi đơn vị chưa mua GPSD hoặc GPSD hết hạn cần thực hiện mua mới/cập nhật hàng năm trên trang website www.misa.com.vn gây khó khăn cho đơn vị muốn mua mới/cập nhật hàng năm GPSD ngay.

Kể từ phiên bản R20: Chương trình cho phép anh/chị mua mới hoặc cập nhật hàng năm GPSD trực tuyến ngay trên phần mềm.

Chi tiết các bước mua mới, cập nhật hàng năm GPSD trực tuyến anh/chị tham khảo tại đây