Khi lập chứng từ C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (TT77) để đi rút dự toán tiền mặt, kế toán muốn trình bày được thông tin Đơn vị nhận tiền (Tên và địa chỉ) để đáp ứng yêu cầu kiểm soát chứng từ của Kho bạc.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R21 >

Khi lập chứng từ C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (TT77) để đi rút dự toán tiền mặt, kế toán muốn trình bày được thông tin Đơn vị nhận tiền (Tên và địa chỉ) để đáp ứng yêu cầu kiểm soát chứng từ của Kho bạc.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R21, chương trình cho phép hiển thị thông tin đơn vị nhận tiền khi lập chứng từ C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC) trên các màn hình giao diện Rút dự toán tiền mặt, Phiếu thu, Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ để đáp ứng yêu cầu kiểm soát chứng từ của Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21, khi in chứng từ C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC) trên các giao diện Rút dự toán tiền mặt, Phiếu thu, Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ thì thông tin Đơn vị nhận tiền và địa chỉ tương ứng luôn để trống gây mất thời gian cho kế toán phải sửa tay để in.

Từ phiên bản R21, thông tin Đơn vị nhận tiền và địa chỉ tương ứng khi in chứng từ C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC) sẽ tự động lấy theo GPSD của đơn vị.

Để in C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC) có thông tin Đơn vị nhận tiền anh/chị thực hiện như sau:

oGiả sử trong kỳ đơn vị phát sinh nghiệp vụ rút dự toán tiền mặt về nhập quỹ.

oNhấn In\Tùy chọn in, chọn chứng từ C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC) hoặc C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

R21.16_Anh1

oTích chọn In thông tin Đơn vị nhận tiền.

R21.16_Anh2

oNhấn Thực hiện.

oChương trình hiển thị màn hình tham số báo cáo, anh/chị khai báo thêm thông tin (nếu cần). Nhấn Đồng ý.

R21.16_Anh4