Kế toán muốn nhanh chóng lập được Phần ghi của Kho bạc Nhà nước trên Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư để đáp ứng yêu cầu chứng từ khi kiểm soát chi của kho bạc

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R20 >

Kế toán muốn nhanh chóng lập được Phần ghi của Kho bạc Nhà nước trên Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư để đáp ứng yêu cầu chứng từ khi kiểm soát chi của kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R20, phần mềm đáp ứng nhu cầu hiển thị thông tin Phần ghi của Kho bạc Nhà nước trên Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT08) để nộp chứng từ theo yêu cầu kiểm soát chi của Kho bạc.

2.Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R20, khi in Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT08) thông tin Phần ghi của Kho bạc Nhà nước đang được để trống. Đơn vị tự xuất khẩu ra excel để nhập bằng tay gây mất thời gian làm thủ tục với Kho bạc.

Từ phiên bản R20, phần mềm đáp ứng tự động in thông tin Phần ghi của Kho bạc Nhà nước trên Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT08), giúp  anh/chị có thể nhanh chóng lập được Phần ghi của Kho bạc Nhà nước trên Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT 08) đáp ứng yêu cầu chứng từ khi kiểm soát chi của Kho bạc.

oGiả sử, trong kỳ anh/chị có phát sinh nghiệp vụ tạm ứng kinh phí đầu tư và phải lập Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư mang ra Kho bạc để làm thủ tục kiểm soát chi. Trên Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT08) anh/chị cần tự động hiển thị thông tin Phần ghi của Kho bạc Nhà nước thì thực hiện như sau:

oVào Kho bạc\Rút dự toán chọn Rút dự toán tiền mặt.

R20.13_Anh1

oVào In/Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT08).  

oTrên tham số chứng từ, nhập liệu các thông tin cho Phần ghi của Kho bạc Nhà nước, anh/chị nhập Vốn trong nước và Vốn ngoài nước của các thông tin Thu hồi tạm ứng, Thuế giá trị gia tăng,... trên màn hình Tham số báo cáo.

oTích chọn Hiển thị số liệu Phần ghi của Kho bạc Nhà nước.

R20.13_Anh3

oNhấn Đồng ý.

R20.13_Anh2

Lưu ý:

oKhi kế toán không tích chọn Hiển thị số liệu Phần ghi của Kho bạc Nhà nước thì trên Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư sẽ không hiển thị số liệu Phần ghi của Kho bạc Nhà nước và thông tin Chuyển tiền bảo hành.