Khi xem sổ chi tiết công nợ phải thu, công nợ phải trả, kế toán muốn theo dõi số dư cuối kỳ của tài khoản công nợ để báo cáo đầy đủ số liệu hơn

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R20 >

Khi xem sổ chi tiết công nợ phải thu, công nợ phải trả, kế toán muốn theo dõi số dư cuối kỳ của tài khoản công nợ để báo cáo đầy đủ số liệu hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Để kế toán có kế hoạch thu hồi công nợ phải thu trong các tháng tiếp theo hoặc đề xuất kế hoạch thanh toán số công nợ phải trả trong tháng kế tiếp, phần mềm có bổ sung thêm thông tin Số dư công nợ cuối kỳ trên các Sổ chi tiết công nợ phải thu, Sổ chi tiết công nợ phải trả.

2.Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R20, khi in Sổ chi tiết công nợ phải thu, Sổ chi tiết công nợ phải trả chỉ hiển thị lên số dư đầu kỳ, cộng tổng phát sinh trong kỳ và hiển thị số dư công nợ theo từng ngày, số dư cuối kỳ được tự hiểu là Số dư trên dòng cuối cùng gây khó khăn cho kế toán trong quá trình theo dõi công nợ.

Từ phiên bản R20, khi in Sổ chi tiết công nợ phải thu, Sổ chi tiết công nợ phải trả sẽ hiển thị thêm thông tin Số dư công nợ cuối kỳ:

oGiả sử trong kỳ, anh/chị có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ:

oThu tiền gửi từ khách hàng:

R20.8_Anh6

 

oChi tiền gửi trả nhà cung cấp:

R20.8_Anh5

oĐể xem chi tiết công nợ phải thu, anh/chị thực hiện như sau:

Vào Báo cáo\Bán hàng\Sổ chi tiết công nợ phải thu. Chọn Khách hàng và thời gian in trên màn hình Tham số báo cáo.

R20.8_Anh2

Nhấn Đồng ý.

R20.8_Anh1

oĐển xem chi tiết công nợ phải trả, anh/chị thực hiện như sau:

Vào Báo cáo\Mua hàng\Sổ chi tiết công nợ phải trả. Chọn Nhà cung cấp và thời gian in trên màn hình Tham số báo cáo.

R20.8_Anh3

Nhấn Đồng ý.

R20.8_Anh4