Kế toán mong muốn các báo cáo đối chiếu kho bạc và báo cáo quyết toán lên đúng số liệu trong trường hợp có phát sinh nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm hoặc Kết chuyển số dư cuối năm

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R20 >

Kế toán mong muốn các báo cáo đối chiếu kho bạc và báo cáo quyết toán lên đúng số liệu trong trường hợp có phát sinh nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm hoặc Kết chuyển số dư cuối năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Tại phiên bản R20, khi in các báo cáo đối chiếu kho bạc và báo cáo quyết toán chương trình sẽ không lấy các hạch toán phát sinh nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm hoặc Kết chuyển số dư cuối năm.

2.Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R20, trong trường hợp có phát sinh nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm hoặc Kết chuyển số dư cuối năm thì khi in các báo cáo đối chiếu kho bạc và báo cáo quyết toán lên sai số liệu của các chỉ tiêu Dự toán giao đầu năm , Dự toán đã sử dụng,...làm mất thời gian kế toán phải sửa lại bằng excel.

Từ phiên bản R20, khi in các báo cáo đối chiếu kho bạc và báo cáo quyết toán chương trình sẽ không lấy các hạch toán phát sinh nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm hoặc Kết chuyển số dư cuối năm  đảm bảo số liệu báo cáo chính xác, tránh mất thời gian kế toán phải chỉnh sửa lại.

oGiả sử, đầu năm đơn vị chưa thực hiện quyết toán được số thu - chi ngân sách năm trước với đơn vị cấp trên nên đang còn dư trên các dự toán gồm TK nhận dự toán và TK rút kinh phí theo dự toán (TK 00811, 00812, 008112, 008121). Trong năm sau khi được đơn vị dự toán cấp trên phê duyệt quyết toán thu, chi với kinh phí đã sử dụng năm trước thì kế toán sẽ thực hiện quyết toán số dư đầu năm để bù trừ phần thu - chi đã được duyệt trong năm.

oAnh/chị vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán số dư cuối năm hoặc Kết chuyển số dư cuối năm.

R20.2_Anh1

o Sau đó anh/chị vào in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc.

oTại các phiên bản trước R20, số liệu Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc hiển thị như sau:

R20.2_Anh3

oTại phiên bản R20, khi in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc hiển thị như sau:

R20.2_Anh4

Lưu ý:

Chương trình chỉ loại bỏ ảnh hưởng của nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm và Kết chuyển số dư cuối năm đến các báo cáo:

oMẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc.

oMẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

oB01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

oPhụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

oB03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán.

oS101-H: Sổ theo dự toán từ nguồn NSNN trong nước (phần I).

oS101-H: Sổ theo dự toán từ nguồn NSNN trong nước (phần III).

oS103-H: Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài (Phần II).

oS104-H: Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền.

oBáo cáo đối chiếu kinh phí rút và chi theo MLNS.