R22

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R22

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

*Tính năng mới:

1.Sửa lại chức năng bảng tổng hợp chứng từ cùng loại và chứng từ ghi sổ do ảnh hưởng của bút toán ghi đồng thời.

2.Kế toán vật tư cần chức năng điều chỉnh hàng tồn kho để điều chỉnh kho.

3.Sau khi kiểm kê, kế toán muốn xem được thông tin Năm sử dụng của CCDC trên Biên bản kiểm kê CCDC để có căn cứ đưa ra các đề xuất quản lý phù hợp liên quan đến CCDC.

4.Kế toán muốn tự đặt công thức B01/BCQT và F01-01/BCQT phát sinh ở nguồn khác để lên đúng số liệu phù hợp với các nguồn đang sử dụng ở đơn vị.

5.Kế toán muốn các chỉ tiêu thể hiện luồng tiền chi (gồm chỉ tiêu 86, 87, 88) trên báo cáo B05/BCTC thể hiện số tiền âm để đáp ứng nhu cầu lập báo cáo theo quy định của TT 107.

6.Kế toán mong muốn báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT lên đúng số liệu các cột 6, cột 7 và cột 11 trong trường hợp có phát sinh nghiệp vụ nộp trả kinh phí tạm ứng chưa thanh toán của năm trước để đối chiếu chính xác với Kho bạc.

7.Kế toán muốn cột Diễn giải trên sổ S22-H: Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, CC, DC, SP, HH hiển thị được lý do nhập xuất VTHH (nội dung kinh tế của chứng từ) để phục vụ công tác kiểm tra của cấp trên.

8.Khi in báo cáo F01-01/BCQT, kế toán muốn số kinh phí đã chi đề nghị quyết toán phải hiển thị ở các tiểu mục thực chi để phù hợp với số kinh phí thực chi trên cột 3 - Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT.

9.Kế toán muốn khi tích vào Mẫu tự chủ trên mẫu số 02/SDKP thì chỉ bù trừ số tạm ứng âm dương ở trong cùng chương loại khoản và nguồn, CTMTDA.

10.Kế toán muốn lập được báo cáo Bảng kê chứng từ thực chi/tạm ứng tại Báo cáo/Kho bạc để thực hiện quyết toán chi phí phát sinh với đơn vị cấp trên theo yêu cầu.

11.Kế toán muốn nhanh chóng in được Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT 39) trên các giao diện chuyển khoản kho bạc để đi giao dịch với Kho bạc theo yêu cầu.

12.Kế toán muốn nhanh chóng được tiếp cận được các kênh hỗ trợ khác nhau của phần mềm Mimosa.NET 2019 để chủ động tra cứu giải quyết vấn đề khi gặp vướng mắc hoặc để nhanh chóng được hỗ trợ kịp thời khi cần.

13.Kế toán muốn biết trường hợp hạch toán nhầm loại hóa đơn thông thường và hóa đơn giá trị gia tăng để điều chỉnh kịp thời.

14.Khi không có số liệu phát sinh ở các CTMT, DA, kế toán muốn nhanh chóng in được số liệu của các sổ kế toán, hoặc báo cáo có tùy chọn in theo CTMT, DA tương ứng với tất cả MLNS trên form tham số để giảm thời gian thao tác trên phần mềm.

15.Trường hợp danh mục nguồn của đơn vị cấp trên ban hành khác với danh mục nguồn mà kế toán đang sử dụng để hạch toán, kế toán muốn nộp báo cáo theo nguồn cho đơn vị cấp trên nhanh chóng hơn.