Kế toán vật tư cần chức năng điều chỉnh hàng tồn kho để điều chỉnh kho.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R22 >

Kế toán vật tư cần chức năng điều chỉnh hàng tồn kho để điều chỉnh kho.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R22, chương trình đáp ứng nghiệp vụ ghi nhận Điều chỉnh tồn kho để tính giá xuất kho và lên các báo cáo tồn kho của vật tư hàng hóa đúng số liệu của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng kỳ, đơn vị có thực hiện kiểm kê kho vật tư, hàng hóa để đối chiếu với số lượng tồn kho trên sổ sách. Nếu có chênh lệch sẽ tiến hành tìm nguyên nhân và điều chỉnh lại cho đúng với thực tế tồn kho nhưng trước phiên bản R22, chương trình chưa đáp ứng tính năng Điều chỉnh tồn kho gây mất thời gian và khó khăn cho kế toán.

Từ phiên bản R22, chương trình cho phép kế toán thực hiện điều chỉnh được chênh lệch hàng tồn kho trên phần mềm cho 4 phương pháp: Bình quân cuối kỳ, Bình quân tức thời, Đích danh, Nhập trước xuất trước.

Ví dụ: Trong kỳ, sau khi thực hiện quá trình kiểm kê, nếu có chênh lệch anh/chị có thể thực hiện lập chứng từ Điều chỉnh tồn kho như sau:

o Vào phân hệ Vật tư, hàng hóa, chọn Điều chỉnh tồn kho\Điều chỉnh tồn kho.

DC_ton_kho_01

o Chương trình cho phép điều chỉnh tồn kho theo 3 phương pháp điều chỉnh: điều chỉnh giá trị, điểu chỉnh số lượng và điều chỉnh cả số lượng và giá trị.

Chi tiết các cách điều chỉnh anh/chị tham khảo tại đây