Kế toán mong muốn báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT lên đúng số liệu các cột 6, cột 7 và cột 11 trong trường hợp có phát sinh nghiệp vụ nộp trả kinh phí tạm ứng chưa thanh toán của năm trước để đối chiếu chính xác với Kho bạc.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R22 >

Kế toán mong muốn báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT lên đúng số liệu các cột 6, cột 7 và cột 11 trong trường hợp có phát sinh nghiệp vụ nộp trả kinh phí tạm ứng chưa thanh toán của năm trước để đối chiếu chính xác với Kho bạc.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R22, chương trình cập nhật lại công thức hiển thị số liệu tại các cột Dự toán đã sử dụngDự toán còn lại trên báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc trong trường hợp có phát sinh nghiệp vụ nộp trả kinh phí tạm ứng chưa thanh toán của năm trước để đối chiếu chính xác với kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R22, số liệu các cột 6,7 - Dự toán đã sử dụng (trong kỳ và sử dụng đến kỳ báo cáo) trên báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc đang lấy các phát sinh của các tài khoản năm trước 008111 mà không loại trừ đi nghiệp vụ Nộp trả kinh phí tạm ứng chưa thanh toán của năm trước, dẫn đến khi in báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc thì cột 11 Dự toán còn lại bị sai số liệu và khó khăn cho kế toán đồng thời không đối chiếu chính xác được với Kho bạc.

Từ phiên bản R22, khi in báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc, chương trình sẽ không lấy lên các phát sinh của nghiệp vụ Nộp trả - Tạm ứng của các tài khoản năm trước 008111 trên các cột Dự toán đã sử dụng (trong kỳ và sử dụng đến kỳ báo cáo) và cột Dự toán còn lại.

Chi tiết thay đổi như sau:

o Đầu năm đơn vị còn dư kinh phí đã tạm ứng từ năm trước nhưng chưa thanh toán số tiền là 10.000.000.

oTrong kỳ đơn vị thực hiện thanh toán với Kho bạc và được Kho bạc yêu cầu đơn vị nộp trả lại và không được chi tiếp trong năm, anh/chị lập phiếu chi tiền nộp trả:

- Hạch toán:

Nợ TK 3371/Có TK 111, 112: Nếu chưa chi hết

Đồng thời hạch toán Có TK 008111/Có TK 008121 (ghi âm) - NV Nộp trả - Tạm ứng

hoặc:

- Hạch toán:

Nợ TK 511/Có TK 111, 112: Nộp lại khoản đã chi nhưng không được quyết toán

Đồng thời hạch toán Có TK 008111/Có TK 008121 (ghi âm) - NV Nộp trả - Tạm ứng.

R22.6_Anh1

oTrong kỳ đơn vị phát sinh Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ.

R22.6_Anh2

oVào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc

oTại Tham số báo cáo, chọn các thông tin: Kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản,...

R22.6_Anh3

oNhấn Đồng ý.

R22.6_Anh4