Sau khi kiểm kê kế toán muốn xem được thông tin Năm sử dụng của CCDC trên Biên bản kiểm kê CCDC để có căn cứ đưa ra các đề xuất quản lý phù hợp liên quan đến CCDC.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R22 >

Sau khi kiểm kê kế toán muốn xem được thông tin Năm sử dụng của CCDC trên Biên bản kiểm kê CCDC để có căn cứ đưa ra các đề xuất quản lý phù hợp liên quan đến CCDC.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán xem được thông tin Năm sử dụng của CCDC trên Biên bản kiểm kê CCDC để có căn cứ đưa ra các đề xuất quản lý phù hợp liên quan đến CCDC.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R22, sau khi đơn vị có tổ chức kiểm kê CCDC tại nơi sử dụng, kế toán sẽ tiến hành lập Biên bản kiểm kê CCDC có các thông tin: Tên CCDC, mã CCDC, Năm sử dụng, số lương- giá trị ghi sổ,... Căn cứ vào các ghi chú thực trạng công năng sử dụng của các CCDC đang sử dụng và năm sử dụng (năm phát sinh) tương ứng trên Biên bản kiểm kê CCDC, kế toán sẽ đưa ra các đề xuất phù hợp về CCDC quá cũ, đã sử dụng rất lâu với ban lãnh đạo (VD: đề xuất thanh lý, mua mới, thay thế nếu đã sử dụng lâu ngày, công năng sử dụng không còn nhiều,...). Tuy nhiên trên chương trình chưa hiển thị thông tin năm sử dụng nên gây khó khăn cho đơn vị trong quá trình xem xét đề xuẩt thanh lý, mua mới hay thay thế những CCDC đã cũ.

Từ phiên bản R22, chương trình bổ sung thêm thông tin Ngày sử dụng khi đơn vị khai báo công cụ dụng cụ (CCDC) để đơn vị có thể dễ dàng theo dõi được CCDC đó trên Biên bản kiểm kê CCDC và có căn cứ để đưa ra các đề xuất quản lý phù hợp liên quan đến CCDC.

Chi tiết thay đổi như sau:

oKhi khai báo CCDC dùng trong đơn vị, anh/chị nhập thông tin Ngày sử dụng.

R22.3_Anh1

Xem hướng dẫn chi tiết khai báo CCDC tại đây.

o Cuối kỳ sau khi đơn vị thực hiện kiểm kê lại số CCDC đang có tại đơn vị, anh/chị thực hiện lập Biên bản kiểm kê bằng cách:

Vào Báo cáo\Công cụ dụng cụ\Biên bản kiểm kê CCDC.

Tại Tham số báo cáo, nhập các thông tin Ban kiểm kê, Phòng ban,...

R22.3_Anh2

Nhấn Đồng ý. Phần mềm đã lấy lên thông tin Năm sử dụng.

R22.3_ANH3

Lưu ý:

oKhi anh/chị thực hiện nhập khẩu danh mục CCDC (lấy file mẫu của chương trình) và thực hiện xuất, nhập khẩu file có đuôi .XML chương trình sẽ bổ sung thêm thông tin Ngày sử dụng đối với danh mục CCDC.