Kế toán muốn lập được báo cáo Bảng kê chứng từ thực chi/tạm ứng tại Báo cáo\Kho bạc để thực hiện quyết toán chi phí phát sinh với đơnvị cấp trên theo yêu cầu.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R22 >

Kế toán muốn lập được báo cáo Bảng kê chứng từ thực chi/tạm ứng tại Báo cáo\Kho bạc để thực hiện quyết toán chi phí phát sinh với đơnvị cấp trên theo yêu cầu.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R22, chương trình cho phép lập báo cáo Bảng kê chứng từ thực chi/tạm ứng để lấy lên các nội dung thanh toán khi đi rút tiền thực chi tại kho bạc hoặc khi làm thủ tục thanh toán khoản đã tạm ứng tại kho bạc hoặc để rà soát tính đầy đủ của các nghiệp vụ phát sinh và thực hiện quyết toán chi phí phát sinh với đơn vị cấp trên theo yêu cầu.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R22, báo cáo Bảng kê chứng từ thực chi/tạm ứng lấy số liệu phát sinh của các tài khoản 336, 441, 461,.. theo Quyết định 19 mà chưa cập nhật theo Thông tư 107 gây khó khăn cho kế toán trong quá trình theo dõi các chi phí phát sinh.

Từ phiên bản R22, để in báo cáo Bảng kê chứng từ thực chi/tạm ứng, anh/chị thực hiện như sau:

Chi tiết như sau:

oTrong kỳ anh/chị thực hiện rút dự toán thực chi và rút dự toán tạm ứng tiền mặt:

Ngày 05/01/2018, anh/chị lập chứng từ Rút dự toán thực chi về nhập quỹ.

R22.10_Anh2

Ngày 07/01/2018, anh/chị lập chứng từ Rút dự toán tạm ứng về nhập quỹ.

R22.10_Anh1

oVào Báo cáo\Kho bạc\Bảng kê chứng từ thực chi/tạm ứng

Tại Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản, CTMT,DA.

Chọn Nghiệp vụ cần xem báo cáo: Tạm ứng đã cấp dự toán hoặc Thực chi.

Tích chọn Mục cần in báo cáo.

R22.10_Anh3

Nhấn Đồng ý.

R22.10_Anh4