Kế toán muốn khi tích vào Mẫu tự chủ trên mẫu số 02/SDKP thì chỉ bù trừ số tạm ứng âm dương ở trong cùng chương, loại, khoản và nguồn, CTMTDA

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R22 >

Kế toán muốn khi tích vào Mẫu tự chủ trên mẫu số 02/SDKP thì chỉ bù trừ số tạm ứng âm dương ở trong cùng chương, loại, khoản và nguồn, CTMTDA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R22, chương trình cập nhật lại cách lấy số liệu khi in Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước có tích chọn Mẫu tự chủ thì chỉ bù trừ số tạm ứng âm dương ở trong cùng Chương, Loại, Khoản, Nguồn, Mã dự phòng, Mã CTMT,DA.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R22, khi in Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước có tích chọn Mẫu tự chủ chương trình thực hiện bù trừ số liệu âm - dương cột tạm ứng phát sinh trong kỳ ở tất cả các bộ Chương, Loại, Khoản, Nguồn, Mã dự phòng, Mã CTMT,DA với nhau sẽ gây khó khăn cho kế toán trong quá trình đối chiếu tình hình kinh phí ngân sách tại Kho bạc.

Từ phiên bản R22, khi tích Mẫu tự chủ khi in Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước chương trình chỉ bù trừ số liệu âm dương cột tạm ứng phát sinh ở trong cùng bộ Chương, Loại, Khoản, Nguồn, Mã dự phòng, Mã CTMT,DA.

Chi tiết như sau:

oĐầu kỳ đơn vị thực hiện rút tạm ứng về nhập quỹ tiền mặt:

R22.9_Anh1

oTrong kỳ đơn vị thực hiện chi tiền tạm ứng đã cấp dự toán:

R22.9_Anh2

oCuối kỳ, đơn vị thanh toán tạm ứng các khoản đã chi:

R22.9_Anh3

oVào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

oTrường hợp Tích chọn Mẫu tự chủ trên Tham số báo cáo

Tại Tham số báo cáo, chọn các tham số Kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản,...

Tích chọn Mẫu tự chủ.

R22.9_Anh4

Nhấn Đồng ý.

R22.9_Anh5

oTrường hợp KHÔNG tích chọn Mẫu tự chủ trên Tham số báo cáo

Tại Tham số báo cáo, chọn các tham số Kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản,...

Không tích chọn vào ô Mẫu tự chủ.

R22.9_Anh7

Nhấn Đồng ý.

R22.9_Anh6