Kế toán muốn biết trường hợp hạch toán nhầm loại hóa đơn thông thường và hóa đơn giá trị gia tăng để điều chỉnh kịp thời.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R22 >

Kế toán muốn biết trường hợp hạch toán nhầm loại hóa đơn thông thường và hóa đơn giá trị gia tăng để điều chỉnh kịp thời.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R22, khi đơn vị lập các chứng từ Phiếu thu bán hàng, Thu tiền gửi bán hàng, Hóa đơn bán hàng, Hàng bán trả lại có phát sinh tiền thuế, hạch toán TK thuế nhưng chọn loại hóa đơn là Hóa đơn thông thường hoặc Không có hóa đơn thì chương trình sẽ  cảnh báo để anh/chị có thể kiểm tra lại chứng từ đã lập và điều chỉnh kịp thời giúp lên đủ bút toán doanh thu và bút toán thuế trên Sổ cái và Sổ chi tiết tài khoản.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R22, khi đơn vị lập các chứng từ Phiếu thu bán hàng, Thu tiền gửi bán hàng, Hóa đơn bán hàng, Hàng bán trả lại mà phát sinh tiền thuế, hạch toán TK thuế nhưng chọn loại hóa đơn là Hóa đơn thông thường hoặc Không có hóa đơn chương trình vẫn cho ghi sổ nhưng khi in  Sổ cái hay Sổ chi tiết tài khoản thì không lấy lên số liệu thuế của chứng từ đã lập, gây khó khăn và nhầm lẫn cho kế toán.

Từ phiên bản R22, khi lập các chứng từ Phiếu thu bán hàng, Thu tiền gửi bán hàng, Hóa đơn bán hàng, Hàng bán trả lại có phát sinh tiền thuế, hạch toán TK thuế nhưng loại hóa đơn là Hóa đơn thông thường hoặc Không có hóa đơn trên các chứng từ bán hàng thì phần mềm sẽ có cảnh báo để anh/chị biết và kiểm tra, sửa lại cho đúng.

Giả sử, trong kỳ anh/chị thực hiện lập Phiếu thu bán hàng với vật tư hàng hóa, trong đó có các vật tư chịu thuế và chọn loại hóa đơn là hóa đơn thông thường

R22.13_Anh1

Nhấn Cất, hiển thị cảnh báo:

R22.13_Anh2

oNhấn : chương trình sẽ tắt thông báo và giữ nguyên màn hình chứng từ để anh/chị kiểm tra lại chứng từ. Nếu sai sót anh/chị vui lòng nhấn Sửa và cập nhật lại thông tin của chứng từ.

oNhấn Không: Phần mềm thực hiện ghi sổ chứng từ.

Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S03-H: Sổ cái - Hình thức nhật ký chung, chọn tài khoản 33311.

R22.13_Anh4

Nhấn Đồng ý. Phần mềm không hiển thị số liệu của chứng từ vừa phát sinh trong kỳ.

R22.13_Anh3

Anh/chị kiểm tra tương tự trên Báo cáo\Sổ kế toán\S31-H: Sổ chi tiết các tài khoản.

Lưu ý: Khi anh/chị chọn chế độ ghi sổ là "Cất không ghi sổ", chương trình sẽ hiển thị cảnh báo không ghi sổ bút toán thuế với loại hóa đơn là Hóa đơn thông thường/Không có hóa đơn khi anh/chị thực hiện Ghi sổ trên chứng từ lập.