Khi in báo cáo F01-01/BCQT, kế toán muốn số kinh phí đã chi đề nghị quyết toán phải hiển thị ở các tiểu mục thực chi để phù hợp với số kinh phí thực chi trên cột 3 - Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R22 >

Khi in báo cáo F01-01/BCQT, kế toán muốn số kinh phí đã chi đề nghị quyết toán phải hiển thị ở các tiểu mục thực chi để phù hợp với số kinh phí thực chi trên cột 3 - Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R22, khi in báo cáo F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn Phí được khẩu trừ, để lại, chương trình sẽ cập nhật cách hiển thị số kinh phí đã chi đề nghị quyết toán và hiển thị ở các tiểu mục thực chi để phù hợp với số kinh phí thực chi tương ứng trên Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R22, khi in báo cáo F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn Phí được khẩu trừ, để lại chương trình sẽ lấy lên các PSC của tài khoản 008, 009 thực chi của nghiệp vụ Thanh toán tạm ứng để phản ảnh đúng chi phí phát sinh của đơn vị.

Chi tiết thay đổi như sau:

oTrong kỳ anh/chị có thực hiện rút tạm ứng cho nhân viên đi công tác ở tiểu mục 6849:

R22.8_Anh1

oLập các Phiếu chi cho chi phí đi công tác của nhân viên, chi tiết ở các tiểu mục 6802, 6803, 6806:

R22.8_Anh2

oCuối kỳ, anh/chị thực hiện thanh toán tạm ứng các khoản chi đã phát sinh cho chi phí đi công tác.

R22.8_Anh3

oVào Báo cáo\Báo cáo quyết toán\F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn Phí được khẩu trừ, để lại.

Tại Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản,...

R22.8_Anh5

Nhấn Đồng ý.

R22.8_Anh4

oVào Báo cáo\Báo cáo quyết toán\Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

Tại Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản,...

R22.8_Anh6

Nhấn Đồng ý.

R22.8_Anh7

=> Anh/chị có thể thất là số kinh phí đã chi đề nghị quyết toán hiển thị ở các tiểu mục chi trên F01-01/BCQT ĐÃ KHỚP với Mẫu số 02-SDKP.