Kế toán muốn nhanh chóng in được Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (TT39) trên các giao diện chuyển khoản kho bạc để đi giao dịch với Kho bạc theo yêu cầu.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R22 >

Kế toán muốn nhanh chóng in được Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (TT39) trên các giao diện chuyển khoản kho bạc để đi giao dịch với Kho bạc theo yêu cầu.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R22, chương trình cho phép in Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (Thông Tư 39/2016/TT-BTC) trên các giao diện chuyển khoản kho bạc để đi giao dịch với Kho bạc theo yêu cầu.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R22, khi in Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (Thông Tư 39/2016/TT-BTC) trên các giao diện chuyển khoản kho bạc sẽ khác nhau và phù hợp với nội dung nghiệp vụ hạch toán trên từng giao diện khác nhau. Tuy nhiên do thói quen hạch toán của nhiều khách hàng đang không theo nội dung của các giao diện chuyển khoản kho bạc, ví dụ như hạch toán các nghiệp vụ chuyển khoản kho bạc trên giao diện chuyển khoản kho bạc như chuyển khoản thanh toán lương, bảo hiểm; KPCĐ; mua tài sản, mua VTHH, thanh toán cho nhà cung cấp... hoặc hạch toán toàn bộ trên giao diện Chuyển khoản kho bạc trả lương. Việc hạch toán như vậy dẫn đến nhiều trường hợp không in được Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT39) do không thỏa mãn điều kiện lấy số liệu trên chương trình.

Từ phiên bản R22, để in được Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (Thông Tư 39/2016/TT-BTC) trên các giao diện chuyển khoản anh/chị thực hiện như sau:

oTrong kỳ anh/chị thực hiện lập chứng từ chuyển khoản kho bạc, ví dụ: Chuyển khoản trả lương nhập phát sinh các hạch toán thanh toán tiền bảo hiểm.

R22.11_Anh2

oVào In\Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng (Thông Tư 39/2016/TT-BTC).

R22.11_Anh3

Lưu ý: Anh/Chị có thể in Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng (Thông Tư 39/2016/TT-BTC) trên các giao diện.

oChuyển khoản kho bạc.

oChuyển khoản kho bạc trả lương.

oChuyển khoản trả lương.

oChuyển khoản thanh toán bảo hiểm.