Khi in các báo cáo Mấu số 01-SDKP/ĐVDT và Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT, chứng từ C2-03/NS hiển thị thông báo hướng dẫn đối chiếu số liệu trên chương trình.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R23 >

Khi in các báo cáo Mấu số 01-SDKP/ĐVDT và Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT, chứng từ C2-03/NS hiển thị thông báo hướng dẫn đối chiếu số liệu trên chương trình.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R23, chương trình cập nhật thêm các câu hỏi hướng dẫn đối chiếu số liệu khi in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạcMẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước (áp dụng cho Quyết định số 4377/QĐ-KBNN, Quyết định số 4377/QĐ-KBNN (Mẫu tuỳ chỉnh), TT 61/2014/TT-BTC, TT 61/2014/TT-BTC (Mẫu tuỳ chỉnh)) và C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC)  và chứng từ C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC) (Mẫu tùy chỉnh)) để người dùng biết được các nguyên nhân và cách khắc phục của từng vấn đề trên từng báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc, chọn in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc hoặc Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

Nhấn XEM TẠI ĐÂY trên câu thông báo thì chương trình sẽ chuyển sang các trang hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu của Mẫu số 01 và Mẫu số 02.

R23.14.1

Sau khi lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng đã cấp dự toán, anh/chị In\C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

Trên Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước để giải đáp thắc mắc anh/chị nhấn XEM TAI ĐÂY trên thông báo"Anh/Chị thắc mắc về số liệu".

R23.14.2