Kế toán muốn cột Diễn giải trên số S22-H: Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, CCDC, SP, HH hiển thị được lý do nhập xuất VTHH(nội dung kinh tế của chứng từ) để phục vụ công tác kiểmt ra của cấp trên.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R22 >

Kế toán muốn cột Diễn giải trên số S22-H: Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, CCDC, SP, HH hiển thị được lý do nhập xuất VTHH(nội dung kinh tế của chứng từ) để phục vụ công tác kiểmt ra của cấp trên.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R22, chương trình cho phép hiển thị được lý do nhập xuất VTHH (nội dung kinh tế của chứng từ) trên cột Diễn giải khi in sổ S22-H: Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu để phục vụ công tác kiểm tra của cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R22, khi in sổ S22-H: Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu thông tin cột Diễn giải đang hiển thị tên VTHH tương ứng với mã hàng trong nghiệp vụ phát sinh không đáp ứng được nhu cầu muốn hiển thị lý do nhập, xuất kho trên diễn giải chung trên chứng từ của kế toán.

Từ phiên bản R22, để hiển thị được thông tin lý do nhập, xuất vật tư hàng hóa (nội dung kinh tế của chứng từ) anh/chị thực hiện như sau:

o Giả sử, trong kỳ đơn vị phát sinh nghiệp vụ nhập kho vật tư hàng hóa mua về dùng trong tháng 12.

R22.7_Anh1

oTrong kỳ, đơn vị phát sinh nghiệp vụ xuất vật tư hàng hóa để sử dụng cho hoạt động tại đơn vị:

R22.7_ANH2

oVào Báo cáo\Vật tư hàng hóa\S22-H: Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu

Tại Tham số báo cáo, chọn các thông tin kỳ báo cáo, kho, loại vật tư,...

Để chương trình hiển thị được lý do nhập, xuất VTHH trên báo cáo thì anh/chị KHÔNG tích chọn Hiển thị diễn giải chi tiết của chứng từ.

Còn nếu muốn hiển thị diễn giải chi tiết của chứng từ (ví dụ: Bông y tế) thì tích chọn vào ô Hiển thị diễn giải chi tiết của chứng từ.

R22.7_Anh3

Nhấn Đồng ý. Chương trình đã hiển thị được lý do nhập, xuất VTHH trên báo cáo.

R22.7_Anh4