Kế toán muốn tự đặt công thức B01/BCQT và F01-01/BCQT phát sinh ở nguồn khác để lên đúng số liệu phù hợp với các nguồn đang sử dụng ở đơn vị.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R22 >

Kế toán muốn tự đặt công thức B01/BCQT và F01-01/BCQT phát sinh ở nguồn khác để lên đúng số liệu phù hợp với các nguồn đang sử dụng ở đơn vị.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R22, chương trình cho phép đơn vị tự đặt công thức cho báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và báo cáo F01-01/ BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại phát sinh ở nguồn khác để lên đúng số liệu phù hợp với các nguồn đang sử dụng ở đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R22, công thức lấy số liệu thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trên các báo cáo quyết toán B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động F01-01/ BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại đang lấy theo phát sinh các tài khoản (531, 154, 642) và lấy theo Nguồn 4: Phí, lệ phí để lại và Nguồn 7: Nguồn khác. Mặt khác, đơn vị đang hạch toán toàn bộ phát sinh hoạt động SXKD trên nguồn 6 - Nguồn kinh phí hoạt động SXKD, dịch vụ theo danh mục nguồn của đơn vị cấp trên cho nên khi in báo cáo quyết toán không lấy lên được số liệu của hoạt động SXKD.

Từ phiên bản R22, kế toán có thể tự thiết lập công thức cho các báo cáo quyết toán B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động F01-01/ BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại để lấy lên các phát sinh của hoạt động SXKD như sau:

oVào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính.

oChọn B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động hoặc F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại. Nhấn Chọn.

R22.4_Anh1

oChọn chỉ tiêu mà anh/chị muốn thay đổi thông tin:

Ví dụ chọn thay đổi thông tin chỉ tiêu số 86: Kinh phí thường xuyên/tự chủ của công thức SXKD từ Nguồn 7: Nguồn khác chuyển sang Nguồn 6: Nguồn sản xuất kinh doanh.

R22.4_Anh2

oNhấn Cất.

oKế toán hạch toán các phát sinh trong kỳ ở Nguồn 6: Nguồn Sản xuất kinh doanh như sau:

R22.4_Anh3

oVào Báo cáo\Báo cáo quyết toán\B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động => phần mềm đã lấy lên phát sinh trong kỳ của hoạt động SXKD tại đơn vị:

R22.4_Anh4

o Lưu ý: Chương trình chỉ cho phép cập nhật công thức của các báo cáo quyết toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC và không cho phép cập nhật công thức với các báo cáo đặc thù khác: F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại (Đặc thù Kiểm toán Nhà nước), B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động (đặc thù Tổng cục thống kê),...