Trường hợp danh mục nguồn của đơn vị cấp trên ban hành khác với danh mục nguồn mà kế toán đang sử dụng để hạch toán, kế toán muốn nộp báo cáo theo nguồn cho đơn vị cấp trên nhanh chóng hơn.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R22 >

Trường hợp danh mục nguồn của đơn vị cấp trên ban hành khác với danh mục nguồn mà kế toán đang sử dụng để hạch toán, kế toán muốn nộp báo cáo theo nguồn cho đơn vị cấp trên nhanh chóng hơn.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R22 khi thực hiện chức năng xuất khẩu báo cáo tài chính để nộp lên cấp trên, chương trình sẽ bổ sung thêm chức năng đối chiếu với danh mục nguồn của đơn vị cấp trên cho phép kế toán tự sửa lại mã nguồn theo danh mục của đơn vị cấp trên để nộp báo cáo theo nguồn cho đơn vị cấp trên một cách nhanh chóng và chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R22, khi xuất khẩu báo cáo tài chính chương trình đang lấy mặc định các số liệu theo nguồn phát sinh trong kỳ của đơn vị dẫn đến nhiều trường hợp không khớp với nguồn của đơn vị cấp trên và gây mất thời gian cho kế toán phải sửa lại.

Từ phiên bản R22, để có thể xuất khẩu báo cáo tài chính đúng với danh mục nguồn của đơn vị cấp trên, anh/chị thực hiện như sau:

oVí dụ: Cuối kỳ khi có yêu cầu của đơn vị cấp trên, các đơn vị cấp dưới thực hiện xuất khẩu báo cáo tài chính để nộp

Vào Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính, chọn Kỳ báo cáo và Báo cáo cần xuất.

R22.15_Anh1

Nhấn Tiếp tục.

Đối chiếu với danh mục nguồn của đơn vị cấp trên, nếu nguồn của đơn vị không khớp với nguồn của đơn vị cấp trên, anh/chị có thể sửa lại cho khớp nhau.

R22.15_Anh2

Nhấn Tiếp tục. Thực hiện Xuất khẩu.

Xuất khẩu thành công với danh mục nguồn giống với đơn vị cấp trên.