Khi không có số liệu phát sinh ở các CTMT, DA kế toán muốn in được số liệu của các sổ kế toán hoặc báo cáo có tùy chọn in theo CTMT, DA tương ứng với MLNS trên tham số báo cáo.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R22 >

Khi không có số liệu phát sinh ở các CTMT, DA kế toán muốn in được số liệu của các sổ kế toán hoặc báo cáo có tùy chọn in theo CTMT, DA tương ứng với MLNS trên tham số báo cáo.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R22, chương trình cập nhật lại giá trị tham số CTMT, DA, khi anh/chị in tích chọn Tất cả, Tổng hợp, hay Tùy chọn tham số này vẫn giữ theo lưa chọn trước đó trên các báo cáo có xem số liệu chi tiết theo CTMT, DA trên các báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R22, đối với các báo cáo có xem số liệu chi tiết theo CTMT, DA nhưng không phải là báo cáo chi tiết dự án như các Báo cáo kho bạc (S101-H: Sổ theo dõi từ nguồn NSNN trong nước (Phần I), S102-H: Sổ theo dõi nguồn viện trợ (Phần II),...), Báo cáo đối chiếu kinh phí rút và chi theo MLNS,... thì khi chọn Tất cả trên tham số báo cáo sẽ cho phép anh/chị in nhanh số liệu theo tất cả bộ MLNS (gồm Nguồn - Chương - Khoản - Hình thức cấp phát - CTMT, DA), khi đó phần mềm sẽ hiển thị số liệu báo cáo của tất cả bộ MLNS có số liệu phát sinh. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng sử dụng phần mềm đang không có số liệu phát sinh ở CTMT, DA nên khi chọn vào tùy chọn này thì phần mềm đang hiển thị thông báo "Báo cáo không có số liệu", gây khó hiểu cho nhiều khách hàng hoặc khách hàng sẽ phải chọn lại tham số CTMT, DA để in báo cáo, do đó làm tốn thời gian thao tác trên phần mềm.

Từ phiên bản R22, chương trình sẽ mặc định giá trị CTMT, DA tại tham số báo cáo trên các báo cáo là Tổng hợp và khi anh/chị thay đổi các tùy chọn là Tất cả, Tổng hợp hay Tuỳ chọn thì tham số CTMT, DA vẫn giữ theo lựa chọn trước đó.

oVí dụ: Đầu năm đơn vị được nhận dự toán từ đơn vị cấp trên và không phát sinh ở CTMT, DA nào:

R22.14_Anh1

oVào Báo cáo\Kho bạc\ S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước.

oTại Tham số báo cáo chọn tùy chọn Tất cả; CTMT, DA vẫn được giữ nguyên theo lựa chọn trước đó. Nếu là Tổng hợp hoặc CTMT, DA có phát sinh số liệu thì đều in được số liệu của sổ kế toán hoặc báo cáo.

R22.14_ANh2

oNhấn Đồng ý.

R22.14_Anh3

Lưu ý: Chương trình chỉ cập nhật lại giá trị mặc định của tham số CTMT, DA là Tổng hợp trên các báo cáo

oS101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần I).

oS101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần II).

oS101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần III).

oS101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần I) (đặc thù Tổng cục thống kê).

oS101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần II) (đặc thù Tổng cục thống kê).

oS101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần III) (đặc thù Tổng cục thống kê).

oS102-H: Sổ theo dõi nguồn viện trợ (Phần II).

oS103-H: Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài (Phần I).

oS103-H: Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài (Phần II).