Sửa lại chức năng bảng tổng hợp chứng từ cùng loại và chứng từ ghi sổ do ảnh hưởng của bút toán ghi đồng thời.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R22 >

Sửa lại chức năng bảng tổng hợp chứng từ cùng loại và chứng từ ghi sổ do ảnh hưởng của bút toán ghi đồng thời.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R22, chương trình cải tiến chức năng Bảng tổng hợp chứng từ cùng loạiChứng từ ghi sổ thuận tiện hơn, tốc độ xử lý nhanh hơn và cho phép lập được Chứng từ ghi sổ theo từng tài khoản ngân hàng, kho bạc để phục vụ cho quá trình lưu trữ chứng từ.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R22, khi lập Bảng tổng hợp chứng từ cùng loạiChứng từ ghi sổ chương trình đang không lấy lên được có bút toán ghi đồng thời và không hiển thị thông tin Tài khoản NH, KB gây khó khăn và mất thời gian chờ đợi cho kế toán khi lập Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại và Chứng từ ghi sổ.

Từ phiên bản R22, chương trình cải tiến chức năng Bảng tổng hợp chứng từ cùng loạiChứng từ ghi sổ để giúp kế toán lấy lên được các bút toán ghi đồng thời và thông tin Tài khoản NH, KB một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Ví dụ: Trong kỳ đơn vị lập Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ.

R22.1_Anh1

Để lập được Chứng từ ghi sổ anh/chị thực hiện như sau:

oVào Tổng hợp\Chứng từ ghi sổ\Lập chứng từ ghi sổ\Chọn chứng từ

oChọn Khoảng thời gian.

oNhấn Liệt kê, tích chọn chứng từ cần lập.

R22.1_Anh2

oNhấn Đồng ý.

R22.1_Anh3

Để xem hướng dẫn chi tiết cách lập Chứng từ ghi sổ anh/chị tham khảo chi tiết tại đây.

Để xem hướng dẫn chi tiết các lập Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại anh/chị tham khảo chi tiết tại đây.